't Oorhuis

‘t Oorhuis. Over ons

Wij bieden onderzoek, advies en begeleiding voor personen met of zonder gehoorproblemen en dit al meer dan 16 jaar.

In elk hoorcentrum van ’t Oorhuis is er steeds een audioloog aanwezig voor een informatief gesprek en een vrijblijvende gehoortest (zonder medisch doel).

Heeft u reeds een gehoorverlies en wilt u daar een oplossing voor, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Met een voorschrift van een neus-, keel- en oorarts kan een vrijblijvende proef met hoortoestellen gestart worden. Wij bekijken samen wat het best bij u past. Wij hebben een groot aanbod hoortoestellen, zodat iedereen op een gepaste manier kan geholpen worden naargelang de persoonlijke behoeften, het gehoorverlies en de financiële mogelijkheden.

U kan bij ons ook terecht voor allerhande hulpmiddelen voor personen met een slechthorendheid of doofheid. Deze maken het horen met of zonder hoortoestellen gemakkelijker. Flits- en trilwekkers, telefoons en GSM’s met extra versterking voor personen met een slechthorendheid, systemen om gemakkelijker naar de radio en televisie te luisteren en communicatie- en waarschuwingssystemen zijn een greep uit het gamma hulpmiddelen dat we aanbieden.

Voor personen die hun gehoor willen beschermen en op die manier de kans op gehoorverlies en oorsuizen willen verkleinen, hebben wij zowel standaard als op maat gemaakte gehoorbescherming. Voor verschillende doelgroepen zijn er specifieke oordoppen op de markt (bezoekers van concerten, fuiven en café’s, motorrijders, doe-het-zelvers, partners van snurkers, jagers,…). Voor (professionele) muzikanten verdelen we in-ear-monitors.

Hoofdzetel

't Oorhuis BVBA

Markt 10

9700 Oudenaarde

Ondernemingsnummer : 0479271852

hoorhulpmiddelen

U kan bij ons ook terecht voor allerhande hulpmiddelen voor personen met een slechthorendheid of doofheid. Deze maken het horen met of zonder hoortoestellen gemakkelijker.

Lees meer

Bedrijfsfilm

Ontdek meer over 't Oorhuis door het bekijken van onze bedrijfsfilm.

Lees meer

Algemene voorwaarden en privacy

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. ‘t Oorhuis is de verkoper van gehoorapparaten, gehoorbescherming, hulpmiddelen voor slechthorenden en verstrekt tevens diensten van herstelling en naverkoop betreffende gehoorapparaten. Elke overeenkomst tussen de cliënt en ‘t Oorhuis en elke aanbieding, bestelling, verkoop, naverkoop en de dienstverlening in België worden onderworpen aan Belgisch Recht, en de huidige algemene voorwaarden, die de cliënt aanvaard heeft door de bestelling van een product of dienst bij ’t Oorhuis of één van haar aangestelden. 2. Door de bestelling te plaatsen bevestigt de cliënt dat deze vanwege ’t Oorhuis voorafgaand werd geïnformeerd omtrent deze voorwaarden, de goederen en diensten die voorwerp zijn van de bestelling. Op diens beurt bevestigt de cliënt door de bestelling dat de cliënt aan ’t Oorhuis alle relevante en noodzakelijke informatie heeft verstrekt die van belang is bij de verstrekking van de dienst of de verkoop door ‘t Oorhuis, zoals, doch niet beperkt daartoe, het voorschrift van de NKO-Arts dan wel het Audiologisch centrum. 3. Elke door ‘t Oorhuis verstrekte offerte is gebaseerd op de op datum van de offerte beschikbare gegevens, en bindt ‘t Oorhuis niet voor zover er na de offerte aanvullende informatie wordt verstrekt of aan ‘t Oorhuis zou worden meegedeeld door bv. derden. ’t Oorhuis verbindt er zich toe, om, indien in de offerte belangrijke wijzigingen dienen te worden aangebracht ingevolge de aanvullende informatie, zoals ingevolge – ondermeer - een prijsstijging van het aangekochte product zelf of de onderdelen ervan, de cliënt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst te verwittigen. De prijs voor de goederen en diensten die zal worden aangerekend, is die, vermeld op de overeenkomst tussen partijen, en volgens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op datum van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op de datum dat de cliënt de definitieve bestelbon bevestigt. 4. Het gehoorapparaat en het toebehoren inclusief de batterijen, voorwerp van de overeenkomst, wordt verstrekt in de winkel van ‘t Oorhuis, en bij levering getest. De batterijen gedurende de proef beperken zich tot een maximum van 1 blister per toestel. De cliënt zal ter gelegenheid van de levering het gehoorapparaat nakijken en de levering aanvaarden. De levering dekt de zichtbare gebreken. Bij levering zal tevens een handleiding worden overhandigd. Indien zich na levering problemen voordoen in het gebruik ervan zal de cliënt dit zo spoedig mogelijk melden aan ’t Oorhuis. Ten aanzien van de cliënten zal ‘t Oorhuis een garantieperiode respecteren zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving. Deze garantie zal niet gelden in het geval de cliënt een onoordeelkundig gebruik maakt van het gehoorapparaat, alsook in het geval dat het gebrek in de werking van het gehoorapparaat het gevolg is van een schadegeval dat zich voordeed los van enige tussenkomst van ‘t Oorhuis. Elk gebrek dat zich voordoet na de wettelijke garantietermijn of ten gevolge van het onoordeelkundig handelen of het gebrek aan voorzorg op eender welk ogenblik van de cliënt zelf, en waarvan de herstelling wordt gevraagd, zal worden aangerekend aan de cliënt buiten garantie. 5. In het geval de cliënt in de periode voorafgaand aan de definitieve levering van het bestelde gehoorapparaat vanwege ’t Oorhuis een gehoorapparaat tijdelijk in gebruik krijgt, dan zal hij dit apparaat met de beste zorgen behandelen en de overeengekomen vergoeding voor het gebruik ervan voldoen. Ter gelegenheid van de ingebruikname van het apparaat zal de staat ervan beschreven worden en zal de werking ervan getest worden. De cliënt wordt beschouwd als bewaarnemer ervan, en zal het apparaat na de overeengekomen termijn, terug leveren in de staat waarin de cliënt het kreeg. De cliënt draagt in die tussenperiode tevens het risico van verlies of beschadiging van het apparaat, en zal elke schade aan of verlies van het apparaat aan ‘t Oorhuis vergoeden. Slechts in het geval de schade of het verlies van het apparaat te wijten is aan een externe oorzaak of overmacht zal de cliënt van diens vergoedingsplicht vrijgesteld zijn. Hetzelfde geldt in het geval ‘t Oorhuis een apparaat heeft ter beschikking gesteld waarvan de werking vanaf de terbeschikkingstelling defect was. 6. In geval van verkoop buiten de ondernemingen en winkels afhangende van het hoofdkantoor van ‘t Oorhuis heeft de cliënt het recht om gedurende een termijn van 7 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst af te zien van de aankoop middels een aangetekend schrijven aan ’t Oorhuis Oudenaarde. Na de termijn van 7 werkdagen is de overeenkomst definitief, en is de cliënt gehouden tot afname van het gehoorapparaat, dan wel betaling van de overeengekomen prijs. 7. Betaling door de cliënt gebeurt bij levering, hetzij contant, hetzij per bancontact, behoudens indien anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. In geval van laattijdige betaling is de cliënt aan ‘t Oorhuis een intrest verschuldigd van 1,5 % per maand of 0,05% per dag bovenop het niet betaalde bedrag, en dit tot de datum van volledige betaling. Bovendien zal de cliënt tevens vergoeding verschuldigd zijn van de door ‘t Oorhuis bewezen gerechtskosten verbonden aan de inning van de verschuldigde bedragen. De gerechtskosten bedragen de eventuele dagvaardingskosten alsook de rechtsplegingsvergoeding zoals vastgesteld door het KB van 26.10.2007, alsook alle andere door ’t Oorhuis bewezen inningskosten. 8. In geval van betaling door de mutualiteit of de verzekering zal de cliënt aan ‘t Oorhuis alle documenten en gegevens ter beschikking stellen teneinde ‘t Oorhuis toe te laten de betaling te innen. Indien zich in de betaling via de mutualiteit dan wel de verzekering een probleem stelt, en ‘t Oorhuis geen betaling krijgt van die instellingen, dan herneemt ‘t Oorhuis haar rechten op betaling vanwege de cliënt rechtstreeks. 9. Zo lang geen volledige betaling is ontvangen door ‘t Oorhuis, blijft ‘t Oorhuis eigenaar van het geleverde gehoorapparaat. In het geval het gehoorapparaat voor herstellingen wordt binnengebracht bij ’t Oorhuis of één van haar audiologen, dan beschikt zij bovendien over een retentierecht, en dit tot volledige betaling van alle achterstallige bedragen. 10. Beide partijen hebben de mogelijkheid om, in geval van contractuele wanprestatie van de andere partij de overeenkomst te ontbinden, en onverminderd het recht voor beiden om de effectief geleden en bewezen schade in te vorderen, doch enkel nadat de ingebreke blijvende partij een ingebrekestelling heeft ontvangen en de mogelijkheid kreeg om binnen de 5 dagen vanaf de ingebrekestelling hun wanprestatie te herstellen. 11. ’t Oorhuis zal de persoonsgegevens van de cliënt verwerken in een bestand, in het kader van een verantwoord bedrijfsbeheer. Dit bestand wordt op verzoek aangeleverd bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Onder verantwoord klanten- en bedrijfsbeheer wordt verstaan: het bewaren en verwerken van de gegevens voor bestellingen en klantenbeheer, het overmaken van commerciële aanbiedingen van ‘t Oorhuis. De klanten van ‘t Oorhuis hebben te allen tijde recht op inzage in hun gegevens alsook de mogelijkheid om deze te laten wijzigen en te laten verwijderen middels eenvoudig bericht aan ’t Oorhuis Oudenaarde, Markt 10, 9700 Oudenaarde of via info@oorhuis.be. De klanten van ‘t Oorhuis kunnen te allen tijde verzoeken geen verdere berichten meer te ontvangen van ‘t Oorhuis middels eenvoudig bericht aan ‘t Oorhuis. Voor de gegevens die door de klanten en gebruikers zelf op de website worden aangebracht, gewijzigd en/of verwijderd, draagt ‘t Oorhuis geen enkele verantwoordelijkheid. 12. In geval van betwisting geldt Belgisch Recht. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. 13. Garantievoorwaarden: Hoortoestellen: standaard 3 jaar waarborg mits normaal gebruik. Luidsprekers: standaard 3 jaar waarborg mits normaal gebruik.(Tips en domes vallen niet onder waarborg). Gehoorbescherming, oorstukken, schaaltjes: 3 maanden op pasvorm. Breuk valt niet onder waarborg. In-Ear Monitor: 3 maanden op pasvorm. Kabelbreuk valt niet onder waarborg. Hulpmiddelen: 2 jaar waarborg mits normaal gebruik. Reparatie: 3 maanden enkel op de herstelde onderdelen.

Lees meer